มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

ต.คลอง 6 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

เบอร์โทร 02-549-3580